Sep 1, 2020
NY Harlem
21
17 Šakiai

Matchup

Tuesday, September 1, 2020

Main Court - 6:50 PM

Pool D game 3

Referees: Jasmina JURAS, Vladimir VESKOVIC