Zagreb
14
19 Kiev

Play by Play

 • Dmitro Lipovtsev
  1 point shot missed

  0 - 0
 • Dario Papak
  Blocked shot

 • Dmitro Lipovtsev
  Offensive rebound

 • Zagreb
  Foul

  1
  -
  0
 • Dmitro Lipovtsev
  Free throw made

  0 - 1
 • Dario Papak
  1 point shot made (Drive)

  1 - 1
 • Dmitro Lipovtsev
  2 point shot made

  1 - 3
 • Kiev
  Foul

  1
  -
  1
 • Nikola Baran
  2 point shot missed

  1 - 3
 • Anton Rochniak
  Defensive rebound

 • Anton Rochniak
  1 point shot made

  1 - 4
 • Igor Musulin
  2 point shot made

  3 - 4
 • Zagreb
  Foul

  2
  -
  1
 • Маksym Zakurdaiev
  2 point shot missed

  3 - 4
 • Igor Musulin
  Defensive rebound

 • Igor Musulin
  Turnover

 • Dmitro Lipovtsev
  1 point shot missed

  3 - 4
 • Igor Musulin
  Defensive rebound

 • Dario Papak
  Turnover

 • Dario Papak
  1 point shot missed

  3 - 4
 • Aleksandr Kolchenko
  Defensive rebound

 • Aleksandr Kolchenko
  2 point shot missed

  3 - 4
 • Kiev
  Offensive rebound

 • Zagreb
  Foul

  3
  -
  1
 • Dmitro Lipovtsev
  2 point shot made

  3 - 6
 • Toni Vitali
  1 point shot missed

  3 - 6
 • Aleksandr Kolchenko
  Defensive rebound

 • Dmitro Lipovtsev
  2 point shot missed

  3 - 6
 • Toni Vitali
  Defensive rebound

 • Kiev
  Foul

  3
  -
  2
 • Igor Musulin
  2 point shot missed

  3 - 6
 • Kiev
  Defensive rebound

 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot missed

  3 - 6
 • Kiev
  Offensive rebound

 • Маksym Zakurdaiev
  Turnover

 • Igor Musulin
  1 point shot missed

  3 - 6
 • Anton Rochniak
  Defensive rebound

 • Anton Rochniak
  Turnover

 • Toni Vitali
  1 point shot missed

  3 - 6
 • Dmitro Lipovtsev
  Defensive rebound

 • Dmitro Lipovtsev
  1 point shot missed

  3 - 6
 • Toni Vitali
  Defensive rebound

 • Nikola Baran
  1 point shot made

  4 - 6
 • Kiev
  Foul

  3
  -
  3
 • Nikola Baran
  Free throw missed

  4 - 6
 • Dario Papak
  Offensive rebound

 • Dario Papak
  1 point shot made

  5 - 6
 • Zagreb
  Foul

  4
  -
  3
 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot made

  5 - 7
 • Dario Papak
  1 point shot missed

  5 - 7
 • Anton Rochniak
  Blocked shot

 • Dario Papak
  Offensive rebound

 • Dario Papak
  1 point shot missed

  5 - 7
 • Dmitro Lipovtsev
  Blocked shot

 • Zagreb
  Offensive rebound

 • Igor Musulin
  2 point shot missed

  5 - 7
 • Dario Papak
  Offensive rebound

 • Igor Musulin
  2 point shot missed

  5 - 7
 • Aleksandr Kolchenko
  Defensive rebound

 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot made

  5 - 8
 • Anton Rochniak
  Key assist

 • Kiev
  Foul

  4
  -
  4
 • Kiev
  Foul

  4
  -
  5
 • Anton Rochniak
  Defensive rebound

 • Маksym Zakurdaiev
  Offensive rebound

 • Маksym Zakurdaiev
  2 point shot missed

  5 - 8
 • Маksym Zakurdaiev
  1 point shot made

  5 - 9
 • Kiev
  Foul

  4
  -
  6
 • Igor Musulin
  1 point shot missed

  5 - 9
 • Aleksandr Kolchenko
  Defensive rebound

 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot missed

  5 - 9
 • Igor Musulin
  Defensive rebound

 • Dmitro Lipovtsev
  Defensive rebound

 • Dmitro Lipovtsev
  1 point shot missed

  5 - 9
 • Dario Papak
  Defensive rebound

 • Dario Papak
  2 point shot missed

  5 - 9
 • Nikola Baran
  1 point shot missed

  5 - 9
 • Nikola Baran
  Offensive rebound

 • Nikola Baran
  1 point shot missed

  5 - 9
 • Dario Papak
  Offensive rebound

 • Dario Papak
  1 point shot made

  6 - 9
 • Zagreb
  Foul

  5
  -
  6
 • Anton Rochniak
  Turnover

 • Toni Vitali
  1 point shot missed

  6 - 9
 • Kiev
  Defensive rebound

 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot missed

  6 - 9
 • Zagreb
  Defensive rebound

 • Nikola Baran
  Turnover

 • Маksym Zakurdaiev
  1 point shot made (Drive)

  6 - 10
 • Nikola Baran
  2 point shot missed

  6 - 10
 • Anton Rochniak
  Defensive rebound

 • Zagreb
  Foul

  6
  -
  6
 • Dmitro Lipovtsev
  Turnover

 • Nikola Baran
  1 point shot made

  7 - 10
 • Anton Rochniak
  1 point shot made

  7 - 11
 • Dario Papak
  2 point shot missed

  7 - 11
 • Маksym Zakurdaiev
  Defensive rebound

 • Маksym Zakurdaiev
  Key assist

 • Dmitro Lipovtsev
  2 point shot missed

  7 - 11
 • Dario Papak
  Defensive rebound

 • Nikola Baran
  2 point shot made

  9 - 11
 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot missed

  9 - 11
 • Igor Musulin
  Blocked shot

 • Igor Musulin
  Defensive rebound

 • Zagreb
  Turnover

 • Anton Rochniak
  1 point shot made (Drive)

  9 - 12
 • Kiev
  Foul

  6
  -
  7
 • Nikola Baran
  Free throw missed

  9 - 12
 • Nikola Baran
  Free throw made

  10 - 12
 • Kiev
  Defensive rebound

 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot missed

  10 - 12
 • Dario Papak
  Defensive rebound

 • Dario Papak
  1 point shot missed

  10 - 12
 • Dmitro Lipovtsev
  Defensive rebound

 • Zagreb
  Foul

  7
  -
  7
 • Aleksandr Kolchenko
  Free throw made

  10 - 13
 • Aleksandr Kolchenko
  Free throw made

  10 - 14
 • Dario Papak
  2 point shot missed

  10 - 14
 • Igor Musulin
  Offensive rebound

 • Igor Musulin
  1 point shot made

  11 - 14
 • Toni Vitali
  Key assist

 • Маksym Zakurdaiev
  1 point shot made (Drive)

  11 - 15
 • Igor Musulin
  Turnover

 • Маksym Zakurdaiev
  1 point shot missed

  11 - 15
 • Dario Papak
  Defensive rebound

 • Dario Papak
  1 point shot made (Drive)

  12 - 15
 • Aleksandr Kolchenko
  1 point shot made (Drive)

  12 - 16
 • Igor Musulin
  2 point shot missed

  12 - 16
 • Dario Papak
  Offensive rebound

 • Dario Papak
  1 point shot made

  13 - 16
 • Anton Rochniak
  Turnover

 • Dario Papak
  1 point shot made (Drive)

  14 - 16
 • Zagreb
  Foul

  8
  -
  7
 • Маksym Zakurdaiev
  Free throw missed

  14 - 16
 • Маksym Zakurdaiev
  Free throw missed

  14 - 16
 • Nikola Baran
  Defensive rebound

 • Nikola Baran
  Turnover

 • Zagreb
  Foul

  9
  -
  7
 • Dmitro Lipovtsev
  Free throw made

  14 - 17
 • Dmitro Lipovtsev
  Free throw made

  14 - 18
 • Dario Papak
  Turnover

 • Dmitro Lipovtsev
  2 point shot missed

  14 - 18
 • Маksym Zakurdaiev
  Offensive rebound

 • Маksym Zakurdaiev
  1 point shot made

  14 - 19