2012 WT Vladivostok Pool 3  |  Jul 21, 2012

Khabarovsk 19 11 Dortmund

Play by Play

Actions visibility: